O nama (istorijat)

1997. god. osniva se AMBULANTA MATUZIĆI. Ona je bila prelazno rješenje ka višem obliku organizovanja a formirana je uz pomoć donacije humanutarne kancelarije EZ – (ECHO). Prije toga stanovništvo je do 1992. god. zdravstvenu zaštitu ostvarivalo u Doboju, od 1992-1995 ta zaštita je ostvarivana unutar 203. motorizovane brigade Doboj – Bosna a od 1996-1997. god. za potrebe stanovništva i velikog broja izbjeglica zdravstvena zaštita je pružana iz alternativnih prostora (školska sala…). Ambulantu je osnovalo prijelazno Općinsko vijeće Doboj. U to vrijeme nije bilo stalnog ljekara. Zapošljava se dodatni zdravstveni kadar i 11 zaposlenih obavlja PZZ (opšta medicina, SHMP, dječiji dizpanzer, patronažna i stomatološka služba) a rade i neke specijalističke službe. Upravnik je bio Sofić dr. Muhamed.

2000. god. Iz dana u dan raste obim posla (priliv izbjeglica i povratnika je sve veći). Prostor je malen, postoje opravdani razlozi za proširivanje objekta. Vlastitim sredstvima vrši se projektovanje i u toku 1999 završena je prva etapa proširenja sa 90 % vlastitih ulaganja i dijelom donacijama privrednika.

 

2002. god. U 2001/2002. vrši se druga etapa proširenja. Obim posla koji je pružala zdrav. stanica prevazišao je okvire zdrav. stanice. Uz pomoć i razumjevanje ministarstva zdravstva ZDK osniva se Javna zdravstvena ustanova ‘POLIKLINIKA DOBOJ JUG’. Ovaj kvalitativni organizacioni skok odgovara obimu i kvalitetu usluga koje se ovde pružaju. Veća tada se znalo da povratka nema, slijedeći razvojni koraci su se već naslućivali.

2007. god. U poliklinici je sada zaposleno 25 radnika od čega 3 ljekara spec., doktor medicine, jedan doktor stomatologije, 13 med. sestara – tehničara, admin. radnik, 4 vozača , 2 spremačice i jedan pomoćni radnik. A potreba za zapošljenjem stručnih radnika medicinske struke ima još. I u ovoj, 2007. god., ide se dalje, ne čeka se. U toku je opet dogradnja jednog dijela objekta.

2014. god. Danas je POLIKLINIKA DOBOJ JUG moderna poliklinka čija Opšta medicina obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu za oko 6000 stanovnika opštine i oko 10 000 povratnika u RS. Pored pružanja primarne zdravstvene zaštite (koja je organizovana na dva punkta u ambulantama u Matuzićima i Mravićima), stalne patronažne službe, SHMP, kućnog liječenja i sveg onog što pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u okviru poliklinike postoje specijalističke službe koje pokrivaju najvažnije medicinske oblasti.

O Općini Doboj Jug

Kao posljedica Dejtonskog sporazuma a nakon konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća odžane 31. marta 1998. god. u Matuzićima, formirana je jedna od najmanjih općina u BiH. Obuhvata dva naseljena mjesta: Matuzići i Mravići i prostire se na oko 10,2 km2 sa oko 4.500 stanovnika.
Matuzići su administrativno sjedište Općine Doboj Jug.
Zadnjih godina vidljiva je impozantna ekspanzija privrednih i van privrednih aktivnosti a što se da zahvaliti povoljnom geo položaju i blizini magistralnih puteva M4 Doboj – Teslić i M-17 Šamac – Sarajevo.